ETT FRANSKT OCH SVENSKT STRATEGISKT PARTNERSKAP FÖR INNOVATION OCH GRÖNA LÖSNINGAR

Ökat samarbete och fördjupad relation

Klimathot, åldrande befolkning och digitalisering ställer nya krav på samarbeten över landsgränser. Genom att ta hjälp av varandras styrkor och arbeta tillsammans för att främja innovationer och ny teknik kan Frankrike och Sverige öka möjligheterna att möta dessa utmaningar.

Frankrike och Sverige har skapat ett strategiskt partnerskap för innova­tion, digital omvandling och gröna lösningar, med målet att levere­ra en ljusare, hållbarare framtid för våra medborgare. Partnerskapet ska bidra till hållbar tillväxt, innovati­va lösningar, nya affärsmodeller och nya kompetenser, och därigenom skapa nya jobb. Partnerskapet förväntas leda till att länderna tillsammans kommer att kunna driva på utvecklingen på en rad områden där det finns gemen­samma intressen, både på EU-nivå och i internationella forum. Avta­let öppnar upp för fortsatt och ut­ökat samarbete mellan franska och svenska företag och fördjupar redan befintliga relationer. Båda länderna har ett starkt enga­gemang i klimatfrågorna. Därför är gröna lösningar för transport, ren energi samt smarta städer och grön finansiering för klimattålig ekono­mi samarbetsområden. Båda länder­na är även hemvist för världsledan­de företag som leder utvecklingen inom den digitala transformation vi står inför. Partnerskapet ger möjlig­het att ta till vara världsklasskom­petensen hos dessa digitala företag och start-ups. Genom läkemedels- och miljöinnovationer främjas ett hälsosammare livsstilsval för län­dernas medborgare.

Fyra områden

Partnerskapet bygger på den innovativa kapaciteten mellan aktörer från bland annat offentlig sektor, akademi och privat näringsliv och omfattar fyra områden:

  1. Gröna lösningar för transporter, ren energi och smarta städer

Vi ska fokusera på att utveckla inn­ovativa lösningar för våra städer och samhällen som tar itu med nya mil­jöförhållanden. Detta kommer att kräva minskade växthusgasutsläpp från transportsektorn och lösningar för att bygga gröna, inkluderande och hållbara städer.

  1. Grön finansiering för klimattåliga ekonomier

Vi ska fokusera på att utveckla verk­tyg för att finansiera övergången till klimattåliga ekonomier med låga koldioxidutsläpp, uppfylla målen i Parisavtalet och utveckla en lämplig ram som gör det möjligt för före­tag och finansiella institutioner att tänka grönt så snabbt som möjligt.

  1. Digital omvandling, smart industri och startups

Vi ska fokusera på att kombinera kompetens och kvalitet från euro­peisk forskning med världsledan­de franska och svenska företag och innovativa startups som är verk­samma inom en rad olika områden, däribland digitalisering, automati­sering, robotteknik, it och telekom­munikation för att leda den nödvän­diga omvandlingen till ett hållbart samhälle.

  1. Innovation inom hälsa och life sciences

Vi ska fokusera på att erbjuda våra medborgare aktiva och hälsosamma liv – från barndom till ålderdom. Innovationer ska locka fram lös­ningar inom innovativa läkemedel, medicinteknik, e-hälsa, nutrition och mikrobiom och miljömedicin.